Zasady prowadzenia „SKLEPU DEDYKOWANEGO”

 1. Towary sprzedawane w w/w sklepie mogą pochodzić wyłącznie z oferty XT24.
 2. Firma XT24 nie pobiera opłat za prowadzenie „sklepu dedykowanego”
 3. Użytkownik zobowiązany jest do umieszczenia w menu swojej strony, linku do przedmiotowego sklepu.
 4. Dane użytkownika wprowadzone podczas rejestracji służą XT24 wyłącznie do celów rozrachunkowych.
 5. O opublikowaniu proponowanych wzorów decyduje ostatecznie XT24.
 6. Zmiany w już opublikowanych produktach podlegają akceptacji XT24.
 7. Wzory należy dostarczyć w formacie *.eps,*.pdf lub *.cdr. Grafika powinna mieć postać wektorów. Jeżeli wzór nie wymaga poprawy to dodawany jest bezpłatnie. Ilość wzorów w sklepie klienta nie jest ograniczona. Jeżeli użytkownik przesyła wzory w innym formacie wymagającym opracowania graficznego może zostać naliczona opłata o czym użytkownik zostanie poinformowany. Jeżeli użytkownik zaakceptuje jej wysokość i dokona wpłaty wzór zostanie przygotowany do publikacji.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na używanie przez XT24 swoich wzorów i logotypów w ramach prowadzonej usługi.
 9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną w przypadku wykorzystania obcej własności intelektualnej.
 10. W przypadku wątpliwości co do legalności posługiwania się konkretnym logotypem XT24 rości sobie prawo do natychmiastowego usunięcia przedmiotowego towaru ze sklepu.
 11. XT24 zobowiązuje się do sprzedaży uzgodnionych towarów / wzorów wyłącznie w obrębie „sklepu dedykowanego” danego użytkownika chyba, że uzgodniona zostanie z użytkownikiem inna forma sprzedaży.
 12. Prowizje ze sprzedaży mogą być wypłacone na konto usługobiorcy raz w miesiącu za darmo a w przypadku częstszych wypłat doliczana jest opłata w wysokości 5 PLN.
 13. XT24 zobowiązuje się do wypłacenia prowizji w terminie 7 dni roboczych od czasu zgłoszenia wypłaty przez usługobiorcę
 14. Obliczenie i opłacenie podatku od prowizji usługobiorcy leży po stronie XT24 a na konto klienta wpływają środki pieniężne już po odjęciu w/w podatku.
 15. W przypadku gdy usługobiorca jest „osobą fizyczną” (prowadzi działalność gospodarczą) wypłata prowizji może nastąpić w kwocie nie pomniejszonej o podatek. Użytkownik w tej sytuacji zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT na kwotę brutto należnych prowizji
 16. Sklep jak i opracowania graficzne pozostają własnością XT24. XT24 nie wykorzysta opracowań do celów komercyjnych we własnym zakresie chyba , że usługobiorca wyrazi na to pisemną zgodę.
 17. Użytkownik nie może w trakcie prowadzenia sklepu wprowadzić konkurencyjnej oferty w obrębie swojej strony w przeciwnym wypadku nastąpi automatycznie zablokowanie sklepu. Jeżeli użytkownik chce skorzystać z usług innego portalu lub całkowicie zrezygnować z prowadzenia sklepu wystarczy, że zgłosi to XT24.
 18. W przypadku gdy nastąpi konieczność zmiany cen z przyczyn niezależnych od XT24 (podwyżki/obniżki cen materiałów użytych do wykonania usługi ) XT24 może podnieść/ obniżyć ceny w sklepie bez uzgodnienia tego z usługobiorcą , ale zostanie on o tym poinformowany drogą elektroniczną w terminie nie przekraczającym 24 godzin. Zmiana cen wpłynie na wysokość prowizji usługobiorcy jeżeli w czasie tworzenia produktu zaznaczone zostanie pole "zamroć cenę". W innej sytuacji zmiany cen produktów bazowych nie wpływają na zmianę wysokości prowizji.
 19. Prowizja od sprzedaży artykułów w sklepie jest ustalana przez użytkownika jednak jej wysokość może mieć wpływ na ilość sprzedanych sztuk w związku z czym XT24 zastrzega sobie prawo do negocjacji jej wysokości z użytkownikiem a w przypadku braku porozumienia nawet do nie wystawienia danego artykułu do sprzedaży.